Tijdschrift InZicht

Wegen van radicaal zelfonderzoek

« Vorige nummers

Het open geheim

Jaargang 19 - nr 1 - februari 2017

INZICHT EDITIE #72


Thema: Het open geheim

Han van den Boogaard was gedurende vele jaren en tot en met het afgelopen novembernummer hoofdredacteur van dit blad. Hij wist telkens een rijke schakering aan artikelen en interviews te selecteren, die bedoeld waren te prikkelen, te verwijzen, te laten herkennen, dit vanuit de overtuiging dat woorden niet meer kunnen doen dan verwijzen, daar de herkenning zelf altijd persoonlijk is. Wij danken Han dan ook voor die jarenlange inzet

Na een korte zoektocht hebben we recent Karin Visser bereid gevonden de redactionele taak van Han over te nemen. Zij zal vanaf het aanstaande meinummer de keuzes maken, samen met het redactieteam Raf Pype en Justus Kramer Schippers, waartoe kort geleden ook Kees Schreuders is toegetreden.

In het nummer dat u nu in handen heeft is een aantal artikelen gegroepeerd rondom het thema Het open geheim. Tony Parsons schrijft in zijn boek 'Over vrijheid gesproken': De visie van het open geheim is dat al het ingespannen zoeken zinloos is omdat dat op een misleidende maar hypnotiserende droom is gebaseerd. Het belichten van de dualistische droom wordt hier gezien als het enige mededogen, en al het andere dat die droom ondersteunt is een misplaatste inspanning die iemands gevoel van afgescheidenheid alleen maar versterkt.

Leonard Cohen zegt in een gesprek met Ramesh Balsekar: Ik heb altijd het gevoel gehad dat de perceptie van dit lichaam-geestorganisme wordt ingekleurd door angst, een mentale angst die niet lijkt te willen wijken ondanks alles wat ik ook probeerde. Doordat dit inzicht zich nu verheldert en ik daar niet meer aan probeer te sleutelen, heeft het zijn giftige angel verloren.

(…)

 (Uit het Woord Vooraf van Meinhard van der Reep)


Een gesprek tussen Ramesh Balsekar en Leonard Cohen

Leonard Cohen bezoekt al tien dagen zwijgzaam de bijeenkomsten bij Balsekar in Mumbai als deze hem vragen begint te stellen.

Ramesh: Leonard, ik hoorde dat je in een zenklooster woont met een streng regime. Hoelang woon je daar nu?

Leonard: Ik kom er al zo'n dertig jaar. Maar vier en een half jaar terug ben ik als monnik ingewijd en sindsdien woon ik daar. Het is inderdaad streng.

R: En je vindt dat fijn?

L: Nee. Niet echt.

R: Dat is een eerlijk antwoord.

Hoe verhoudt zich het begrip en inzicht dat je had met dat waar ik hier over spreek?

L: De benaderwijzen van u en mijn leraar versterken elkaar. Tijdens een strenge retreat las ik toevallig The Final Truth en de inhoud ervan 'weerklonk' in me. Ik heb daarna meer van uw boeken uitputtend bestudeerd. De essentie ervan en het onderricht van mijn meester belichten en verlichten elkaar over en weer. Daarom werd de drang om hier te komen steeds groter.

R: Heb je nog meer boeken van mij gelezen?

L: Ik heb net Vingerwijzingen gelezen. Maar ik lees erg langzaam. Bepaalde passages houden lang mijn aandacht vast.

(…)

online materiaal:


Het mysterie van de hemel
Dick Sinnige

De hemel is een toestand van bewustzijn. Een positieve open instelling die direct doorwerkt tot in al je lichaamscellen. Je voelt je onmiddellijk aanwezig in de intimiteit van het hele bestaan.

Jezus zegt in het Thomas Evangelie: "Vertel geen leugens en doe niet wat je haat, want voor de hemelzijn alle dingen openbaar." De hemel mag dan alles zien, maar dat maakt het mysterie nog niet ongedaan. De hemel zelf blijft ongekend, als het zien dat ziet, maar zelf niet gezien kan worden.

(…)


 Is leegte hetzelfde als advaita?
Greg Goode

 Toen ik me serieus begon te verdiepen in het Mahāyāna boeddhisme (leer van leegte) was ik al jaren bekend met de lessen in gewaarzijn die steunen op advaita. Met lessen in gewaarzijn bedoel ik de lessen die gebaseerd zijn op Brahman of het universele niet-zintuiglijk waarneembare Bewustzijn. Een en ander volgens de leer van Shankaracharya en in dezelfde lijn volgens de leer van Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Ranjit Maharaj, Krishna Mennon (Sri Atmananda) en anderen met wie ik bekend ben.

Toen ik de 'leer van leegte' ging bestuderen, vond ik het heel vanzelfsprekend om 'leegte' gelijk te stellen aan 'Bewustzijn' zoals ik daar vroeger les over gaf. Dit veroorzaakte feitelijk bij mij verwarring en dat zorgde ervoor dat het veel moeilijker was om zelfs de meest getalenteerde leraren in de 'leer van leegte' te begrijpen.

Met dit artikel hoop ik dat jou die verwarring bespaard blijft!

 (…) 


Toch nog een geheim om te onthullen?
Inge Saraswati

 Alles lonkt en lacht en lijkt om aandacht te vragen. Daarin komt het grote besef dat vrijheid misschien wel veel meer behelst dan alleen maar acceptatie en vrij zijn van ideeën en concepten.

Het open geheim impliceert dat er geen geheim bestaat, want als het open is, kan iedereen het zien. Kijk er maar in en je ziet dat er niets hoeft gedaan te worden. Niets hoeft te veranderen. Stopmet zoeken naar vrijheid, want je bent al vrij, je ziet het alleen nog niet. Vrijheid is niet via welke inspanning dan ook te bereiken. Maar is dat zo eenvoudig?

(…)


In deze bankkluis bevindt zich enkel een spiegel
Jan Kersschot

 Wat is er 'geheim' aan dit open geheim? Wat blijft er verborgen voor de meeste zoekers, zodat alleen de enkelingen die het geheim delen er ten volle bewust van zijn? Want blijkbaar hebben bepaalde mensen dit geheim toch ontsluierd en deze 'ontdekking' beschreven als een geschenk uit de hemel.

Het open geheim is een paradox: het is open en dus voor iedereen beschikbaar, en toch lijkt het verborgen. Een geheim veronderstelt iets exclusiefs, iets wat de meeste stervelingen nooit zullen ontdekken. Het is zoals een bankkluis waarin de heilige graal is verborgen, maar de deur van die safe staat wagenwijd open en de financiële instelling verleent vrije toegang aan iedereen die wil langskomen om de kluis te bezoeken. Maar blijkbaar is niemand benieuwd om te kijken wat er in die safe verborgen is.

 (…)

online materiaal:

  • Interview with Jan Kersschot in Tokyo, June 2015: 
     

Het open geheim
Jop Elsen

Jij die meende gewaar te zijn van het leven, blijkt het levende gewaarzijn zelf te zijn.

Het leven is dat wat nu is: één onbegrensd decor van stil gewaarzijn, waarbinnen een opvoering gaande is van komende en weer vertrekkende beelden. Wat je 'jouw leven' noemt is het verhaal dat het denken vertelt bij deze beelden. Het stille zien wordt door denkactiviteiten afgedekt en tot een geheim gemaakt en dit lichaam tot de jij die op zoek gaat naar de sleutel tot dat geheim. Wat ontdekt kan worden is dat er feitelijk niets verborgen is, zodra het leven wordt aanschouwd door de ogen van de stilte.

 (…)


Iedereens geheim
Karin Visser

Vier mannen raakten in discussie. Ieder van hen zei:"Hoe kun je de leegte als hoofd hebben, het leven als ruggengraat en de dood als staart? Wie het weet zal mijn vriend zijn!" Hierna keken ze elkaar aan, zagen dat ze het eens waren, barstten in lachen uit en werden vrienden. (Chuang Tzu)

Sherlock Holmes kent dit mysterieuze geheim ook. Als hij met Watson een kamer betreedt om een belangrijk bewijs te zoeken, mompelt hij binnensmonds: "De beste plaats om iets te verstoppen is waar iedereen het kan zien."

 (…)

online materiaal:

  • Karin Visser in gesprek met Patrick Kicken, over The Headless Way van Douglas Harding. Simpele oefeningen om te zien wat je werkelijk bent:


Karma
Mieke Berger

Niet zelden wordt het woord karma op een oneigenlijke, vaak slordige en niet eenduidige manier gebruikt. Is het de onontkoombare lotsbestemming zoals men vaak denkt en heeft het met reïncarnatie te maken? Is het straf of beloning voor je daden? Of betekent de in oorsprong Sanskriet term iets heel anders? Kortom, wat is karma?

 (…)


Eindelijk… Helderheid!
Nathan Gill

Ik was in de tuin bezig en het miezerde. Ik keek omhoog en daar was een subtiele sensatie dat 'ik' er niet was. Ik sprong op m'n fiets en fietste door de lanen; het was net een film waar ik zonder enige inspanning aan deelnam.

 ...en toen ontdekte ik de advaita-scene. Ik verslond alles van en over Ramana Maharshi, Jean Klein en Nisargadatta Maharaj en alles van Ramesh Balsekar. Veel van de verwarring die ik eerder voelde, verdween. Ik begreep dat alles wat er is Bewustzijn is, maar waarom voelde ik me dan toch nog als een afgescheiden ik? Wat was de ontbrekende schakel? Als ik al ontwaakt en vrij was, waarom leek mijn leven dan op een mestvaalt?

online materiaal:


Je behoefte om te bestaan beperkt je
Nisargadatta Maharaj

Heb Tijdloosheid lief als je dat kunt. Houd ten minste van je 'ik ben'. Maak het tot je vriend. Het zal je nooit alleen laten.

Dingen zijn zoals ze zijn. De ene bloem is zoals die is en de andere zoals die is. Wat moet je verder weten?

 (…)


Het open geheim
Paul van der Sterren

Als je ervan uitgaat dat de mens een pad heeft af te leggen van onwetendheid naar verlichting, van hier naar daar, dan lijkt het dat je iets moet leren, afleren desnoods. Dat wil ik wel. De term 'geheim' klinkt dan aantrekkelijk. Geheime kennis, kennis die verborgen is, die hoge eisen stelt aan de zoeker, maar die uiteindelijk vindbaar is. Kennis die ik kan verwerven.

Dat dit niets anders is dan bier drinken als je daar zin in hebt, eten als je hongerig bent en slapen als je aan het eind van een drukke dag uitgeput in de touwen hangt, zie 'ik' niet in. Want ik en de wereld waarin ik me moet zien te redden zijn voor mij een keiharde realiteit.

(…)


Ik ben dat
Erik van Ruysbeek

In de mystieke ervaring is er geen onderscheid meer tussen het ego en het onnoembare, de ongrond. Het ego gaat geleidelijk op in de ene bron. Alleen de graad van bewustwording door het mentale verschilt.

Ik zou even willen terugkomen op de ervaring dat ons bewustzijn een wijze is waarop de ongrond zich van zichzelf bewust wordt. 'Niet ik leef,' zegt Paulus, `maar Christus leeft in mij.' Niet ik leef, zeg ik vandaag, maar ongrond leeft in mij. Ik ben ongrond. Al wat ik ben, ervaar, doe, denk, mij inbeeld, het is ongrond die dit via mijn kanaal is, ervaart, doet, denkt, zich inbeeldt.

(…)


Onverborgen Werkelijkheid 
Sharlih

 De Stilte kan ons nooit verlaten en is het stralende Hart in alle dingen. Of je nu dronken bent of in bliss, wetend of onwetend, het is de bewuste, altijd aanwezige Helderheid die elk verschijnsel of ervaring zijn bestaansrecht schenkt.

Na de vredige stilte van de nacht is er niets dat ergens op wacht. Toch ontvouwt zich een mysterie dat zijn weerga niet kent. Het ontwaakt in een lichaam, niet wetend waar het zich bevindt en wie of wat het is. Als de ogen opengaan, is er het zien, maar door de eerste gedachte die opkomt wordt de slaapkamer al snel herkend. Gedachten, samen met de zintuiglijke gewaarwordingen in het lichaam, worden toegeëigend door de huidige 'ik-gedachte', geholpen door het geheugen. Dat is het verhaal waarin het mysterie zijn onbegrensde identiteit lijkt te verliezen (…)


Persoonlijk of onpersoonlijk?
Tony Parsons

 In de afgelopen tien jaar lijkt het erop dat er een groeiende belangstelling is ontstaan voor het uitdragen van non-dualiteit, bijvoorbeeld op basis van advaita, als weg naar verlichting. Interviews te zien op het recente televisiekanaal 'Conscious TV' (zie www.conscious.tv) en een prachtig gemaakte dvd met de titel 'Wie is de bestuurder van de droombus?' tonen een behoorlijke doorsnee van mensen met zogenaamde 'non-duale' overtuigingen wier inzichten kennelijk nogal verschillend zijn.

(…) 


Rubrieken:

- Lezersbijdragen

- Column: "Het open geheim van de grote leegte" Han van den Boogaard

- Column: "Stil vallen" door Hans Laurentius

- Column: "De grote stilte achter de woorden" door Unmani

- Klassieke teksten: Eleven verses on Self-inquiry, Sri Sadhu Om

- Besprekingen van boeken van: Darryl Bailey (De illusie voorbij) Karin Visser (The Freedom to Love.The Life and Vision of Catherine Harding) Longchenpa (De vrijheid van bewustzijn) Tony Parsons (Over vrijheid gesproken)

- Recent verschenen: boekenrubriek

- Mededelingen – Agenda